AS KOLEJİ olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun bir şekilde toplanması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi kapsamında gizliliğinizi korumak amacıyla tüm hukuki, teknik ve idari tedbirleri aldığımızı bilmenizi istiyor, kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınıza ilişkin olarak sizi aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; "Veri Sorumlusu" sıfatıyla AS KOLEJİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilebilir, saklanabilir, işlenebilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü taraflara açıklanabilir/aktarılabilir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, AS KOLEJİ ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Okulun tüm birimleri, kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Okul ile ilişkiniz kapsamında doğruluğunu teyit ettiğiniz bilgiler dâhilinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin olarak kişisel tercihlerinizi karşılayabilmek adına araştırmak ve geliştirmek, doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, Okul eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, tanıtım /reklam /duyuru /toplantı /konferans/ etkinlik/ kurs/ gelişim programı/ sergi yapmak, Okulun yürütücüsü veya paydaşı olduğu projeleri yürütmek, Okula kaydınızın verimlilik ve hizmet kalitesi ilkeleri ile sağlanması ve devamı, Okul gizlilik politikalarının yürütülmesi, Okulun iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması noktasında;

AS KOLEJİ ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak öğrenci/personel/ziyaretçi/öğrenci ailesi/etkinlik konuşmacısı/etkinlik katılımcısı/proje ortakları/iş ortakları/ 3. taraflar olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve meslek bilgileriniz, fotoğraflarınız, sağlık bilgileriniz, burs bilgileriniz, aile bilgileriniz, mali bilgileriniz, SGK bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, Okul ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgileriniz, kampüs giriş-çıkış bilgileriniz aşağıda açıklanan amaçlarla toplanabilir, işlenebilir, güncellenebilir, aktarılabilir ve anonim hale getirilebilir:

2.1. Okulumuzun amaç ve faaliyetlerinin, toplantı, konferans ve etkinliklerinin tanıtım, reklam, duyuru v.b. amaçlarla kitapçık, broşür, dergi, e-mail gibi basılı ve/veya basılı olmayan ürünlerin hazırlanması,

2.2.Eğitim-öğretim ile ilgili tüm mevzuat ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Okul yönetmelik, yönerge ve iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hak ve yükümlülüklerin sağlanması,

2.3.Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmet devamlılığının sağlanması, maliyet ve iş yükünün azaltılması kapsamında listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiksel ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılması, kampüs içi ya da kampüs dışında Okul tarafından etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, toplantılar düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin duyurulması,

2.4.Okul bünyesindeki birimlerde veya Okul dışındaki kuruluşlarda eğitim gören öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,

2.5.Mezun öğrenciler ile Okul arasında eğitim ve iş ilişkisinin devamı açısından Okul eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan iş alanları hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapılması, teklif sunulması,

2.6.Okul ve okula bağlı bağımız kişiliğe sahip Öğrenci/Spor/Sanat kulüplerinden birisine üye olunması halinde; kulübün bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Okul tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenmesi ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılması,

2.7.Tüm Okul paydaşlarının (öğrenci/personel/ziyaretçi) ve 3. tarafların can ve mal güvenliğinin korunması veya bu kapsamdaki kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, gerekli güvenlik önlemleri ve hukuki önlemler alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,

2.8.Okulun iş stratejileri doğrultusunda oluşturduğu iş süreçleri kapsamında; Okul ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Okul içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, finans operasyonları, satın alma operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri,

2.9.Okul İnsan Kaynakları politikalarının kapsamında; Okulun İnsan Kaynakları politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve iş hayatını düzenleyen ilgili yasal düzenlemeler ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

2.10.Okulun sözleşmesel ilişki kurduğu tüm gerçek ve tüzel kişiler ve bunların iştirakleri ile sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

2.11.Okulun sunmuş olduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin (kurumsal e-posta, kurumsal portal, kurumsal kablosuz ağ, kurumsal internet vb.) kullanılması.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim ve meslek bilgileriniz, fotoğraflarınız, sağlık bilgileriniz, burs bilgileriniz, aile bilgileriniz, mali bilgileriniz, SGK bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, Okul ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgileriniz, kampüs giriş-çıkış bilgileriniz AS KOLEJİ tarafından sağlanan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek, eğitim politikaları ve süreçlerini planlanmak, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, Okulumuz hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere idari ve akademik süreçleri yürütmek, Okul ve Okul ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, kampüs tesis ve binalarının içinde ve çevresinde fiziksel güvenliği ve kontrolü sağlamak, hukuki uyum süreçlerini yürütmek, mali ve finansal işlerin yerine getirmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve yerine getirmek amaçlarıyla; kurucuya, yönetim kuruluna, iş ortaklarına, proje ortaklarına, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Okulumuz ile kurulan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Okulumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda Okul içi düzenlemeler (yönetmelik, yönergeler, politika ve prosedürler) ile sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı doğrultusunda toplanıp işlenecek ve aktarılabilecektir.

5. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ile ilgili veri Sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği diğer kişiler tarafından verileri işlenen ilgili kişilere aşağıda kapsam dâhilinde bilgi verilmesi gerekecektir. Şöyle ki;

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

Veri sorumlusu ve/veya yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğü yerine getirebilecektir.

5.2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz AS KOLEJİ'nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,

d) Kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

e) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek.

Veri sorumluları ve yetkilendirdiği kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

5.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle Okulumuza iletmeniz durumunda Okulumuz talebin niteliğine göre talebi en geç (30) otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

6.1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

6.3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

6.4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6.5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.6.Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazılı olarak veya "As Koleji Çay Bağları Şubesi: Erenköy Mah. 1439. Sk. No: 25 Melikgazi/KAYSERİ’’ adresine kimlik bilgileriniz ile bizzat veya Kurumumuza ait "iletisim@asegitimkurumlari.com" elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.